Czy w przypadku obowiązku wymiany urządzeń na online, jest brany pod uwagę zakres usług wpisanych do działalności, czy faktycznie wykonywany?
Co do zasady powinien być brany faktycznie wykonywany zakres działalności.

Czy podatnik nabywający dzisiaj kasę ONLINE, a nie mający obowiązku jej stosowania musi mieć ja podłączoną do internetu (oprócz fiskalizacji)?

Tak, kasa musi być podłączona do internetu. To wynika z ustawy. Dobrowolne korzystanie z kas online nie zwalnia podatnika z obowiązku transmisji danych do CRK

Czy można ubiegać się o odpis w przypadku zakupu urządzenia online przed obowiązkiem? Np. z powodu zapełnienia pamięci starego urządzenia?

Tak, można. Zwracamy uwagę, że tzw. obowiązek stosowania kas online wynika bezpośrednio z ustawy. Daty tam zawarte wskazują terminy, w których podatnicy z określonych grup muszą już obligatoryjnie rejestrować sprzedaż na kasach online.

Czy ze względu na harmonogram muszę mieć włączone urządzenie 24h?

Nie. Urządzenie musi być włączone w godzinach pracy placówki handlowej lub usługowej.

Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się do użytku?

Jeśli podatnik nie należy do żadnej z grup wymienionych w ustawie, które muszą obowiązkowo wdrożyć kasy online, to może on taką kasę użytkować w dalszym ciągu. Zwracamy uwagę, że przypadku kasy z papierową kopią paragonów po zapełnieniu pamięci fiskalnej, podatnik będzie musiał zdecydować się na zakup kasy z kopię elektroniczną lub kasy online.

Czy kasy bez funkcji ONLINE mogą służyć jako kasy rezerwowe?

Jeżeli podatnik przepisami prawa zobligowany jest do stosowania kasy ONLINE, jego kasą rezerwową musi być również kasa ONLINE. W przypadku gdy podatnik nie jest objęty obowiązkiem stosowania kas ONLINE, może stosować jako rezerwową – kasę z elektroniczną kopią paragonu.

Do kiedy mogę używać moje kasy z papierową kopią paragonu?

Jeśli podatnik nie jest objęty ustawowym obowiązkiem wymiany dotychczas stosowanej kasy na kasę ONLINE to może jej używać do zapełnienia pamięci fiskalnej. Należy jednak zwrócić uwagę, że w ustawie pojawił się zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową. To oznacza, że po zapełnieniu pamięci fiskalnej w kasie podatnik będzie musiał zakupić kasę ONLINE lub kasę z kopią elektroniczną (pod warunkiem, że zakup tej drugiej nastąpi przez 31 grudnia 2022 r.).

Do kiedy mogę używać kasy z kopią elektroniczną?

Nie ma na to ograniczenia (pod warunkiem, że podatnik nie jest objęty ustawowym obowiązkiem wymiany dotychczas stosowanej kasy na kasę ONLINE). Trzeba jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. nie będzie już można produkować kas z elektroniczną kopią paragonów (ograniczenie ustawowe). Od daty podanej powyżej na rynek krajowy będzie można wprowadzać tylko kasy ONLINE.

Czy po roku 2022 będzie można dalej korzystać z kas z kopią elektroniczną?

Tak. Pod warunkiem, że została ona nabyta przed dniem 1 stycznia 2023 r.

Czy wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy online od 1 stycznia 2023 r.?
Nie, podatnik może więc używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, konieczności wymiany pamięci fiskalnej. W ustawie o VAT wprowadzono terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Terminy te są następujące:

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.;
  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. Nie ma natomiast obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 2023 r. na kasy online.

Wyjątek stanowią branże objęte obligatoryjną wymianą kas w terminach określonych ustawą, zgodnie z art. 145b ustawy o VAT, tj. m.in. sprzedaż paliw, świadczenie usług naprawy pojazdów, usługi gastronomiczne, sprzedaż węgla, usługi fryzjerskie.

W jakiej formie mają być przekazywane wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych kas?

Zgodnie z ustawą o VAT podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. W przepisach wskazano co mają zawierać wykazy, nie wskazano natomiast formy, w jakiej mają być one przekazywane, co oznacza, że forma jest dowolna. Wykaz ten musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu.

Czy podatnik ma obowiązek programować w kasie wszystkie wymienione w przepisie stawki podatku od A do E, czy jedynie te, które używa do rejestracji sprzedaży towarów lub usług?

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących: „Podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy”

Podatnik programuje, we wskazany w przepisach sposób, te stawki podatku, które używa do ewidencji sprzedaży towarów lub usług.

Czy podatnik może stosować do kas instalowanych od 1 maja 2019 r. oznaczenie literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług, jakie było wymagane do 30 kwietnia 2019 r.?

Dotychczas przypisane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług podatnicy mogą zachować do 3 miesięcy od wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, tj. do końca lipca 2019 r.

Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do kas, które nie były używane przez podatnika przed wejściem w życie rozporządzenia, tj. kas instalowanych od 1 maja 2019r., do których należy stosować wymogi wynikające z przepisu § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

Do kiedy jako sieć sklepów cukierni – piekarni, w której sprzedajemy głównie wyroby cukiernicze, piekarnicze, mamy obowiązek wymienić dotychczas używane kasy (część kas z elektronicznym a część z papierowym zapisem kopii)?

Jeżeli podatnik nie znalazł się w grupie podmiotów zobowiązanych do wymiany kas rejestrujących – branże wrażliwe (art. 145b ust. 1 ustawy o VAT) to nie ma obowiązku ich wymiany. Kasy mogą być wykorzystywane nadal do ewidencji sprzedaży.

Czy są przewidziane sankcje finansowe dla podatników, którzy nie powiadomią podmiotu prowadzącego serwis główny o zmianie serwisu?

W obecnie obowiązujących przepisach nie są przewidziane sankcje finansowe dla podatników, którzy nie dopełnią obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w zakresie powiadomienia podmiotu prowadzącego serwis główny o dokonaniu zmiany podmiotu prowadzącego serwis. Jednocześnie należy zaznaczyć, że to podatnik odpowiada za zgłoszenie kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas i poddania w obowiązujących terminach przeglądowi technicznemu danej kasy (art. 111 ust. 6ka ustawy o VAT).

Jaki dokument należy dołączyć do książki kasy, aby potwierdzić wykonanie przeglądu technicznego?

Zgodnie z § 55 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje m. in. dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przeglądu technicznego zgodnie z przepisami jest więc, w szczególności raport z kasy. Jeśli kasa nie posiada takiej funkcjonalności potwierdzenie następuje w inny możliwy sposób.

Na jakiej podstawie serwis główny może wymienić pamięć fiskalną w kasie?

Wymiana pamięci fiskalnej w kasie rejestrującej dokonywana jest na wniosek podatnika. W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w wyniku jej zapełnienia lub uszkodzenia czynność wymiany wykonywana jest jedynie przez podmiot prowadzący serwis główny. Uwaga: ustawa wprowadziła zakaz wymiany pamięci fiskalnej w kasach z papierowym zapisem kopii po zapełnieniu się tej pamięci.
Masz więcej pytań? Nasi serwisanci postarają się na nie odpowiedzieć!

81 747 56 66, info@softmar.com.pl

źródło:www.posnet.com.pl