Prawa i obowiązki podatnika

Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do repozytorium kas:

 • z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US, terminach.

Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 24 miesiące:

 • okresy pomiędzy przeglądami technicznymi nie mogą być dłuższe niż 24 miesiące, przy czym datę pierwszego przeglądu liczymy od daty fiskalizacji, a kolejnych od daty wykonania poprzedniego przeglądu,
 • w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu,
 • w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go dokonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży,
 • kara za brak przeglądu technicznego – 300 zł, wpłaty należy dokonać na konto właściwego US w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji:

 • sporządzenie oświadczenia przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie.

Odczyt pamięci fiskalnej:

 • podatnik musi zachować dane z pamięci chronionej,
 • odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US),
 • urządzenie ONLINE kiedy przechodzi w stan “tylko do odczytu” musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do CRK,
 • podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu wraz z raportem rozliczeniowym do US w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia odczytu i sporządzenia dokumentów,
 • w przypadku likwidacji urządzenia do ww. dokumentów należy również dołączyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z rejestru kas w US.